Thursday 25 April 2019

Dars E Quran Dars E Hadess Books Library Media Gallery

Paigham-e-Islam Masjid & Islamic Center

Tuesday, 05 February 2019 14:11

Paigham-e-Islam Masjid & Islamic Center

"Paigham-e-Islam Masjid & Islamic Center"ke 4th Floor ki Dhalaee, Alhamdulillah Jari hai.......Aur Raat 11/12 Tak kaam chalega.......AAP Hazraat ab bhi shreek hosakte Hain........ Shukriya?

Donate

Online Payment

Online Payment

Cheque Payment

Cheque Payment

Cash Payment

Cash Payment

Deposit in the Account of

Tahreek Paigham-e-Islam, B.O.I

Account No.: 595820110000026

Submit your cheque in the Account of

Tahreek Paigham-e-Islam, B.O.I

Cash Payment can be deposited at

Tahreek's Head office at Hussaini Masjid